คุ้มขันโตก

อัครสถานล้านนา ศูนย์รวมวัฒนาธรรมอาหาร และการแสดง

อาหารขันโตก

การแสดง

ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ

การแสดง

ฟ้อนที

การแสดง

ระบำชาวเขา 4 เผ่า

บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ +66 (53) 244 141 ดูทั้งหมด